CADNET OY:n ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Cadnet Oy (myöhemmin CN)
Y-tunnus: 0773011-0
Kukkomäki 23
45610 Koria
Puh. 040 737 6155

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Voitto Kyynäräinen
voitto@cadnet.fi
Puh +358407376155
Kukkomäki 23
45610 Koria

3. Rekisterin nimi

Cadnetin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on CN:n ja CN:n asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, nettikauppassa (www.paino-printti.fi) rekisteröityminen tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten ja toimeksiantojen käsittely, laskutus ja arkistointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai sähköiseen mainontaan sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja kuluttaja-asiakkaista:
- Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- Asiakas- ja tilaushistoria (esim. toimituksen seurantatiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
- Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
- Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
- Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, palautteet, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
- Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
- Suoramarkkinointikiellot sekä
- Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset.

CN ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. CN käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin talousalueen yhteistyökumppaneita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Rekisteriselosteen muuttaminen

CN kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.